Dziś jest piątek, 19.04.2019, imieniny Adolfa, Tymona
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej » Aktualności » OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU SZKÓD POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM ORAZ ZMNIEJSZENIA JEJ WARTOŚCI W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE GAZOCIĄGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU SZKÓD POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM ORAZ ZMNIEJSZENIA JEJ WARTOŚCI W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE GAZOCIĄGU

Wojewoda Wielkopolski, działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1501 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania (znak SN-VII.7534.523.2015.8) o ustalenie odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN8, 4MPa relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II), zlokalizowanego na nieruchomościach bądź ich częściach, położonych w powiecie tureckim, ostrowskim, kaliskim oraz mieście Kalisz, na terenie województwa wielkopolskiego, oznaczonej geodezyjnie jako:

działka nr 142 o pow. 1,7700 ha, nr 143 o pow. 0,2300 ha, arkusz mapy 1, obręb Feliksów, gmina Malanów, bez oznaczenia hipotecznego.

Na podstawie informacji pozyskanych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Turku, organ ustalił, że przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność Pani Zofii Sowińskiej. Ponadto ustalono, iż właścicielka przedmiotowej nieruchomości zmarła, a organowi nie są znani następcy prawni.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, do zgłaszania się do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości (al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, pokój 856, teł. 61 854-15-68) i udokumentowania swoich praw.

W przypadku niezgłoszenia się ww. osób ustalone odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,wskazanych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, za odszkodowaniem.

Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone będzie na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten stanowi, iż odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. Oszacowania wartości szkód dokona powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego rzeczoznawca majątkowy, stosownie do art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności