Dziś jest piątek, 19.04.2019, imieniny Adolfa, Tymona
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej » Aktualności » Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn

Na podstawie art. 30, 33 ust 1. oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie, w związku z złożonym w dniu 20 lipca 2015 roku, wniosku przez Inwestora: Bartosza Jabłońskiego zam. przy ul. Żeromskiego 64, 62-800 Słupca reprezentowanego przez pełnomocnika Bartosza Jeszke, zam. przy ul. Tetmajera 10, 62-067 Rakoniewice.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Kawęczyn. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z zapytaniem, czy złożone w toku postępowania wnioski, wyjaśnienia i opinie mają wpływ na uzgodnienie warunków realizacji inwestycji wyrażone w piśmie z dnia 26.10.2015 r., znak: WOOŚ.4242.210.2015.ES.4 oraz uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku w zakresie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, pok. nr 14 w dni robocze w godzinach 7:30-15:00.r (Raport wraz z uzupełnieniami dostępny jest na stronie www.bip.kaweczyn.pl).

Informuję także o możliwości składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: kaweczyn@kaweczyn.plw terminie od 4 maja 2016 do 25 maja 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ prowadzący postępowanie tj. Wójt Gminy Kawęczyn.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności