Dziś jest poniedziałek, 06.04.2020, imieniny Izoldy, Celestyny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej » Aktualności » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Malanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Feliksów i Malanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Malanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Feliksów i Malanów

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r. poz.1235 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Malanów nr XXXI/196/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Feliksów i Malanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2016 r. do 22 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Malanów, przy ul. Tureckiej 16, 62-709 Malanów w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:30.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania na obszarze objętym opracowaniem, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów, uchwalonego uchwałą nr XXXIX/257/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 maja 2010 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Malanów, przy ul. Tureckiej 16, 62-709 Malanów o godz.12:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej   i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2016 r. na adres: Urzędu Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, e-mail: fundusze@malanow.pl. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania e PUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Malanów.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności