Dziś jest sobota, 22.01.2022, imieniny Anastazego, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej » Zadanie Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Zadanie Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

1. Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych, a w szczególności:

1) zaopatrzenie w wodę;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną;

3) zaopatrzenie w energię cieplną;

4) kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

5) oczyszczalni ścieków komunalnych;

6) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych;

7) gminnych dróg i mostów, urządzeń sportowo rekreacyjnych;

8) budownictwa komunalnego;

9) infrastruktura kulturalno-społeczna;

10) budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych.

2. Realizacja gwarancji lub rękojmi w przypadku wystąpienia wady.

3. Prowadzenie spraw związanych z budową dróg oraz oświetleniem dróg i ulic.

4. Organizowanie procedur zamówień publicznych, zgodnie z aktualną ustawą prawo zamówień
publicznych oraz wewnętrznymi dokumentami.

5. Gromadzenie informacji o możliwościach pozyskiwania środków z funduszy akcesyjnych Unii
Europejskiej.

6. Tworzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowych.

7. Rozliczanie pozyskanych środków, nadzór i wykonanie postanowień umowy 
o dofinansowanie.

8. Zarządzanie gruntami składającymi się na zasób nieruchomości Gminy Malanów
oraz prowadzenie spraw związanych z nabywanie bądź sprzedażą nieruchomości.

9. Wykonywanie zadań  z zakresu gospodarki nieruchomościami.

10. Prowadzenie spraw z zakresu kształtowania ładu przestrzennego poprzez prowadzenie procedury
zmierzającej do opracowania m.in.:

1) planówzagospodarowani przestrzennego;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3) projektów decyzji o warunkach zabudowy;

4) projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

11. Nadawaniu numerów porządkowych, nazw ulic i miejscowości.

12. Naliczanie opłat wynikających z podjętych uchwał i wydanych decyzji.